تشخیص عسل خالص از ناخالص:

گاهی به عسل شکر اضافه میکنند و به عنوان عسل ۱۰۰% خالص میفروشند.با یک آزمایش ساده شما میتوانید تشخیص دهید که آیا به عسل شکر اضافه شده یا خیر؟

یک گرم ید و سه گرم پتاسیم یدید را در ۵۰ میلی لیتر آب حل کنید و چند قطره از آن را روی مقدار کمی عسل اضافه نمایید.
اگر عسل ناخالص باشد (که ناخالصی معمولا شکر یا قند است)رنگش قرمز یا ارغوانی میشود و اگر خالص باشد رنگ آن تغییر نخواهد کرد.

علت تغییر رنگ محلول یدید در عسل ناخالص واکنش ساکاروز با یدید و تبدیل آن به ید که ارغوانی است میباشد.در صورتی که قند مربوط به عسل یدید را اکسید نمیکند و بی رنگ باقی میماند