مهر
۱۸
۱۳۹۲

خسارت ناشی از زنبور عسل

خسارت ناشی از زنبور عسل-مسئولیت مدنی‏ و اعمال احتیاطی

در قانون فرانسه مسئله مسئولیت مدنی و خسارت بسط و توسعه زیادی دارد و هر فعلی‏که باعث خسارت دیگری شود ولو عمل مزبور ناشی از شخص نباشد باعث مسئولیت مدنی و جبران‏ آن عمل میباشد در خصوص خسارت ناشی از زنبور عسل‏ نیز موادی در قانون مدنی فرانسه دیده میشود که بموقع نیست‏ از نظر نمایاندن بسط و توسعه قانون ذکری از آن بمیان آید قانون فرانسه میگوید صاحبان کندوی عسل مسئول حوادثی‏ هستند که از ناحیه زنبورهای عسلی که از کندوی خود فرار کرده‏اند و باشخاص وارد ساخته‏اند میباشند و همچنین‏ اگر ضرری از ناحیه زنبورهای مزبور به حیوانات کسی وارد آید مسئولیت آن بعهده صاحب کندو میباشد و نیز صاحب کندو مسئول خساراتی است که باملاک مجاور وارد شده است‏ بنابراین صاحب ملکی که در اثر مجاورت کندوی عسل یا ملکش خساراتی را متحمل میشود خواه خسارات مزبور نسبت باشخاص باشد یا به اشیاء میتواند از دادگاه مطالبه خسارت‏ نماید و خواستار شود که با ترتیب معینی جلوگیری از خسارات‏ بعدی بشود در یکی از احکامیه از دادگاه فرانسه صادر شده صاحب کندو را از مسئولیت مبری دانسته‏اند و استدلال‏ شده است.

به اینکه چون زنبور عسل حیوان وحشی است نمیتوان‏ صاحب آنرا مسئول دانست ولی این نظریه رد شده است و ملاک‏ در توجه خسارت وحشی بودن یا اهلی بودن حیوانات نیست‏ مادام که زنبور عسل عادت خود را از دست نداده است و همیشه بکندوهای معینی رفت‏وآمد دارد در تصرف صاحب‏ کندو میباشد و در این صورت ماده ۱۳۸۵ قانون مدنی فرانسه‏ قابل اجراست و تعمیم دارد و صاحب کندو مسئول خسارت‏ ناشی از شئی است که در تصرف دارد.

مسیو Bouniceua-gesmou تمیز دیگری قائل شده یعنی‏ در این امر به تفصیل قائل است و فرق گذارده است بین‏ اینکه خسارت از ناحیه یک زنبور عسل ناشی شود یا از ناحیه‏ دسته و گروهی زنبور عسل در صورت اول بعقیده ایشان‏ خسارتی بعهده هیچکس تعلق نمیگیرد زیرا زنبور عسلیکه‏ تنها مسافرت کند و از جائی بجای دیگر برود Resnulis فرض شده است یعنی شیئی است که متعلق بهیچکس نمیباشد ولی در صورت ثانی مطلب طور دیگری است چه اینکه زنبور عسل بحالت اجتماع متعلق باشخاص است.

نتیجهء که از بحث فوق بدست میآید این است که در موارد مشابه مثل اینکه کارخانه قندسازی اگر از گروه زنبورهای عسل‏ ملک مجاور متحمل خساراتی شود میتواند مطالبه خسارت خود را بنماید و همچنین اگر مالک باغی از جهه تضییع میوجات‏ باغ خود متحمل خسارت شود میتواند خسارت خود را بخواهد البته بایستی دلائیل محکمه‏پسندی اقامه کند که میزان حقیقی‏ خسارت را ثابت نماید و باید متذکر شد که بر حسب عقیدهء کارشناسان زنبور عسل همیشه خسارت بمیوجات غیر سالم وارد میسازد و میوجاتیکه بی‏عیب باشند در معرض تضییع واقع‏ نمیشوند و راجع باین قضیه رویه قضائی هم حکم بخسارت‏ را فقط در موضوع میوجات غیر سالم جاری دانسته است.

حال باید دانست اگر کسی خود موجب شد که ضرری‏ از ناحیه زنبور عسل به او متوجه شود مثلا زنبورها را تحریک‏ و عصبانی کرد که در نتیجه او را نیش زدند و باوجود منع‏ صاحب کندو و مستحفظ نزدیک بکندو شد میتواند مطالبه‏ خسارت نماید؟در این باب پاسخ منفی است از تمام آنچه‏ گذشت چنین نتیجه گرفته میشود که مدعی خصوصی در ایینوارد حق مطالبه خسارت ندارد

      مطالب مرتبط

درباره نویسنده: محمدرضا مسعود

اینجانب محمدرضامسعود کارمند دامپزشکی واولین زنبور دارشهرستان خور وبیابانک از توابع استان اصفهان که با حدود 200 کندو به زنبور داری مشغول می باشم در این سایت سعی شده دررابطه با عسلهای تولیدی ام و همچنین خواص عسل وزنبور داری مطالبی را ارسال کنم. تلفن های تماس تماس : ۰۹۱۳۳۲۳۳۲۹۵ ۰۳۲۴۴۲۲۳۳۰۳

فرستادن دیدگاه

محصولات فروشگاه

عسل مریم گلی

عسل ارگانیک خارشتر